Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sömlös fiberstyrning

Diarienummer
Koordinator RISE SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid februari 2021 - oktober 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Genomförbarhetsstudien syfte och mål var att ta fram ett prototyp-system för att kunna mäta och styra på pappersmassans egenskaper under dispergering för att uppnå en förbättrad samt starkare värdekedja. Kortfattat har prototyp-systemet verifierats iterativt med returmassa hos Cellwoods pilotanläggning i Nässjö vid upprepade tillfällen med efterföljande signalanalys. På sikt möjliggörs rätt driftinställning med mer korrekta fiberegenskaper och inverkar på slutproduktens kvalitet. Vidare har av Pulp-Eyes online-mätmetoder för returpapprets egenskaper kartlagts.

Resultat och förväntade effekter

Utifrån uppmätta sensordata och efterföljande analyser har vi tagit fram en metod för att automatiskt kunna styra dispergeringsprocessen samt förslag på hur regleringen kan utföras utifrån driftbeting. Tillsammans med integreringen av PulpEyes online metoder för returpappersmassan kommer det att innebära en mer noggrann och mer väldefinierad styrning av dispergeringsprocessen. Detta ger bättre kontroll av pappersmassans egenskaper utan en onödig stegring i energianvändning under längre drift för att uppnå stabilare kvalité på slutprodukten.

Upplägg och genomförande

Projektet har levererat ett verifierat applikationsanpassat prototypsensorsystem för dispergeringssystemet. Mätningar utfördes vid Cellwoods pilotanlägning vid tre tillfällen under drift av Krima-systemet under olika betingelser. Mätningarnas planering med optimalt antal kombinationer i systemet och signalanalyser samt tillhörande metoder presenterades och diskuterades kontinuerligt vid virtuella projektmöten varannan vecka. Utöver det har en workshop kring manuella -och online-mätmetoder för returmassa utförts samt en statusfilm visats vid PiiA summit.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 december 2021

Diarienummer 2020-04629

Statistik för sidan