Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Södertörnsmodellen - Stadsutveckling i världsklass

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för mark- och vattenteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - februari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Södertörnsmodellen är ett samverkansprojekt för hållbar stadsutveckling som avser att tillsammans med, och inte för, individen skapa innovation och grön tillväxt utifrån medborgarnas behov och preferenser - en ny form av hållbar efterfrågan. Målet för Södertörnmodellen är att utveckla samverkansformer för kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan akademi, offentliga och privata aktörer för hållbar stadsutveckling som utgår ifrån medborgarnas behov. Initieringsprojektet har resulterat i ett antal testbäddar på Södertörn redo att testa nya innovativa lösningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Södertörnsmodellen har identifierat ett antal nyckelutmaningar där aktörerna gemensamt har ett behov av nya former för samverkan för att nå en hållbar stadsutveckling. Vi har redan etablerat en ny typ av samverkan mellan aktörer inom samhällsbyggnadssektorn på Södertörn. Under initieringsprojektet har konsortiet breddats tack vare en öppen arbetsprocess som balanserat projektstyrning och aktörsinvolvering. Vi har lyckats nå de mål som initieringsprojektet satte upp vad gäller såväl genomförd omvärldsanalys som identifikation av lokala förhållanden och testbäddar.

Upplägg och genomförande

Södertörnsmodellen är ett samverkansprojekt med ett stort antal aktörer från olika segment av samhällsbyggnadssektorn. Vår ambition var att dessa aktörer gemensamt skulle arbeta fram nya, innovativa lösningar på de utmaningar som karaktäriserar Södertörn. Under projektets gång har vi identifierat och formaliserat ett antal nyckelutmaningar tack vare inblandning från ett stort antal aktörer. Via workshops och regelbundna projektmöten har vi lyckats identifiera och välja ut ett antal viktiga testbäddar för kommande samverkansprojekt där vi gemensamt fortsätter arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00816

Statistik för sidan