Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sockerplattformsprocesser baserade på biomassa från skog med kort omloppstid

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Kemiska institutionen
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien syftade till att undersöka förutsättningarna för ett delprojekt inriktat mot användning av vedråvara från snabbväxande skogsträd med kort omloppstid för sockerplattformsprocesser, i vilka vedens polysackarider konverteras till kemikalier och andra produkter via förbehandling och enzymatisk försockring.

Resultat och förväntade effekter

Förutsättningarna för att utveckla förstudien till ett delprojekt befanns vara mycket goda, men pga. bristande medfinansiering från företag utmynnade förstudien inte i en full ansökan vid utlysningens stängning.

Upplägg och genomförande

Möjligheter för samverkan med andra delprojekt analyserades och sammanställdes 2017-01-23. Samverkansmöjligheter diskuterades även i samband med workshops i Stockholm 2017-01-26 samt 2017-03-13. En preliminär full projektbeskrivning för delprojektet utarbetades och skickades till BioInnovation Chemicals & Energy 2017-03-23. Diskussioner om förutsättningarna att expandera konsortiet och om företagsstöd fördes med aktörer inom och utom konsortiet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05123

Statistik för sidan