Snabbt till svensk högskoleexamen som alternativ till validering av utländsk examen

Diarienummer 2015-06279
Koordinator Lunds universitet - LU Open
Bidrag från Vinnova 496 162 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet: Att testa en snabb väg till svensk högskole/universitetsexamen för flyktingar och migranter med motsvarande utländsk examen. Detta väntas underlätta deras etablering på den svenska arbetsmarknaden. Målet: En studerad och testad modell för hur invandrarakademiker snabbt ska kunna erhålla en motsvarande svensk högskoleexamen som alternativ till att få sina utländska examina validerade. Modellen har studerats och pilottester har påbörjats men inte ännu avslutats. Projektet har påbörjat processer som vi anser kommer leda till att syftet uppnås på längre sikt.

Resultat och förväntade effekter

På sikt tros projektet ge effekterna: Att migranterna med utländsk akademisk utbildning genom en snabb väg till svensk högskoleexamen ges lättare tillträde till den svenska arbetsmarknaden vilket i sin tur ökar deras möjlighet att snabbt integreras i det svenska samhället, får en godare ekonomi och en bättre psykosocial hälsa. Att anpassningen till svenskt yrkesliv påskyndas bland de individer som genomgått ett antal kurser vid svenska lärosäten. Att andelen invandrarkvinnor med utländsk akademisk examen som etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden ökar.

Upplägg och genomförande

December 2015 - mars 2016: Fördjupade detaljstudier av konceptet (identifierade lämpliga beställare av uppdragsutbildningen, urval av några lämpliga examina som är bäst att börja med och vilka lärosäten som ska testa det) och kontakt med AF lokalt på orterna. April 2016 - juni 2016: Försök till att få igång pilotgenomförande på BTH och HKR i samarbete med AF. Försöken på BTH avbryts pga. personalförändringar men ger kunskaper om målgruppen och modellen in i projektet. Försöken på HKR inleds men hinner inte slutföras inom projekttiden utan fortsätter under hösten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.