Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Snabb utveckling av innovativa läke- och livsmedelsprodukter och processer

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudsyftet med projektet har varit att bilda en konstellation mellan aktörer inom läke- och livsmedelsindustrin för att kunna identifiera och kartlägga behov och möjliga framtidssatsningar på utveckling av modellerings- och simuleringsverktyg för att kunna säkerställa svensk konkurrenskraft avseende innovativ pulverbaserad process- och produktutveckling. Detta mål har uppnåtts och på företagens begäran, även breddats till att omfatta satsningar kring förbättrad bulkproduktion av läke- och livsmedel.

Långsiktiga effekter som förväntas

Huvudresultatet med Steg 1 är alla de kontakter som knutits med och bland företagen, vilket har medfört en ökad kännedom om viktiga gemensamma pulverrelaterade problemställningar inom läke- och livsmedelsindustrin. Detta i sin tur kommer att underlätta företagssamarbeten både inom och sannolikt även utanför det nuvarande initieringsprojektet, samt har lett till att rätt insatser har kunnat tas fram för att uppnå resultatmålet efter avslutat Steg 2.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes enligt planerat upplägg. WP 1 och WP 2 genomfördes dock delvis parallellt då resultaten från kartläggning analyserades löpande. 3 möten mellan institut, akademi och initiativtagande företag hölls också under projektets gång för att planera projektet, kartläggningen och workshopen mer i detalj. Kartläggningen baserades på telefonintervjuer och fysiska intervjuer, vilket gav mer interaktion och därmed bättre resultat jämfört med en enkätbaserad studie. Workshopen blev också ett uppskattat tillfälle att knyta nya kontakter och forma idéer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04334

Statistik för sidan