SMF-satsning via arenorna för flygproduktion

Diarienummer 2014-01481
Koordinator Swerea SICOMP AB - SWEREA SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 3 190 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för detta projekt är att genomföra utlysningar inom SMF Flyg, stötta små och medelstora företag (SMF) i forskningsansökningar samt genomföra relevanta teknikaktiviteter som bygger SMFs kompetens, detta för att stärka svensk flygindustris konkurrenskraft. Under projektets gång har totalt 34 mindre tekniska projekt genomförts med 26 olika SMFer. Ett antal kunskapsstärkande och resultatspridande aktiviteter har genomförts på produktionsarenorna PTC och Compraser Labs t.ex. två resultatseminarier, två tekniska inspirationsseminarium samt fyra workshoppar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntas stärka flygindustrins konkurrenskraft genom att öka spetskompetensen hos SMF. Genom de projekt och aktiviteter som genomförts har flera SMF:er börjat leverera varor och tjänster till flygföretagen och gått med i internationella forskningsansökningar vilket visar på projektets positiva effekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har hjälpt SMF i ansökningar, både inom programmet och för andra svenska och europeiska forskningsprogram. Dessutom har kunskapsstöttande aktiviteter i form av seminarier och kurser genomförts. Genomförandet har varit gott och uppskattat, men i ett eventuellt uppföljande projekt bör nätverksaspekten stärkas samt nya aktörer och företag engageras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.