Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Småskaligt avloppsreningssystem baserat på innovativa filter material (SWIM)

Diarienummer
Koordinator BIOPTECH AB (PUBL)
Bidrag från Vinnova 2 354 297 kronor
Projektets löptid november 2015 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Viktiga resultat som projektet gav

SWIM (Small-Scale Wastewater treatment systems based on Innovative filter Materials) skall utveckla innovativa lösningar för småskalig avloppsrening som bygger på nya filtermaterial som kan återvinnas. De paketerade lösningarna baseras på en serie av filter som kan reducera 100% av fosforn, 50% av kvävet och 99,9% av bakterierna i avloppsvatten samtidigt som näringsämnen kan återvinnas, i synnerhet fosfor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade effekten utav projektet SWIM är: 1. Minskat utsläpp av näringsämnen till vattenkällor, förhindrande av övergödningsprocessen och därmed skydd av vattenlevande organismer och vattenkvalitet. 2. Ökad återvinning av fosfor som kan minska användningen av handelsgödsel, vilket minskar användningen av den begränsade fosfortillgången och ger kostnadsbesparingar för jordbruket.

Upplägg och genomförande

Ett svenskt-polskt konsortium har inrättats för att ta itu med problemet med näringsavskiljning och återvinning i småskaliga decentraliserade system för vattenrening. I konsortiet samverkar Ecofiltration Nordic AB, Biotech Sp z o.o. , DOT-EKO och POMInnO, samt KTH Kungliga Tekniska högskolan med fokus på miljöteknik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 april 2017

Diarienummer 2014-05500

Statistik för sidan