Smart teknik för hållbar produktion genom självutveckling

Diarienummer 2017-04793
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för teknik och hälsa
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång 2017-02880-en

Syfte och mål

Det övergripande syftet är att på ett effektivare sätt än idag förebygga arbetsskador och främja arbetsrelaterad hälsa samt förbättra produktionen genom ett system för automatiserade riskbedömningar som bygger på smarta kläder. Det specifika syftet med projektet är att utveckla ett system för feedback via vibrationer, röst eller visuell information som underlättar för operatören att identifiera möjligheter att förbättra sitt arbete.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter är att operatören ges möjlighet att förbättrar sin arbetsteknik och kvaliteten på det utförda arbetet genom feedback från de smarta kläderna. Förväntningen är också att operatören lär sig vilka arbetsmoment som är olämpliga, och själv kan åtgärda några av dessa, samt att ta initiativ tillsammans med arbetsledningen för att åtgärda sådana moment som ligger utanför operatörens kontroll. På sikt förväntas en påtaglig reduktion av belastningsskador.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utvecklar och testar system för feedback till operatörerna, där vibrationsåterkoppling jämförs med visuell- och röståterkoppling. Testerna görs i en utbildningsverkstad med operatörer som monterar samt hanterar material. Utrustningar och lösningar förbättras iterativt utifrån resultaten, och fokus läggs på att återkopplingen till operatören skall leda till lärande och ett aktivt förhållningssätt i förbättringsarbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.