Smart Omsorg i Helsingborg

Diarienummer 2016-02037
Koordinator AB HELSINGBORGSHEM
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att bostadsbolaget Helsingborgshem ska kunna erbjuda nya effektiva stöd till ökat kvarboende för äldre och funktionshindrade i samverkan med stadens omsorgsförvaltning. Idén bygger på att omsorgsförvaltningen abonnera på digital smart teknik i bostäderna och gör egen anpassad tjänstepaketering. Projektet fann att parterna kan samverka, dela gemensam infrastruktur och affärsmodell för social nytta för individen och hållbar ekonomi. Projektresultatet är gångbart både nationellt och internationellt och lämpar sig för spridning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet pekar på att två digitala paketeringar ska skapas, ett privat finansierat kvarboendepaket från bostadsbolaget samt ett offentligt finansierat omsorgspaket från kommunen. Upplägget skapar en tjänstekarriär med syftet att kunden är självständig och oberoende av offentlig omsorg så länge det går. Konceptet kan utökas i kommande steg till att Landstinget kan ingå med sina behov av tjänster samt att privata tjänsteleverantörer kan utföra uppdragen på entrepenad. Parterna kommer att fortsätta samverka, utveckla och precisera sin respektive erbjudanden.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i fyra olika arbetspaket (AP). Paket 1-3 utfördes stegvis medan paket 4 utfördes parallellt: AP 1. Etablera demomiljö. En fullskalig demomiljö inklusive digital infrastruktur och tjänster på Helsingborgshems huvudkontor är uppbyggt AP 2. Stadens omsorgstjänster integrerades till Helsingborgshems infrastruktur AP 3. Pilottester. Det beslutades att endast erfaren personal skulle testa tjänster då kunderna är känsliga för störningar och avbrott AP 4. Samverkans- och affärsmodell skapades som bygger delad infrastruktur men med separata tjänstepaket

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.