Smart Automation Living Labs for Process Industry Implementation

Diarienummer 2018-04498
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, västerås
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Projektet ”Smart Automation Living Lab for Process Industry Integration” (SALLPI) skapar en sammanhållen plattform för processindustrin där andra testmiljöer som har specifika testinriktningar integreras. Målet är att skapa testmiljöer för nya innovationer, produkter och system från olika leverantörer som kan användas av processindustrin för att öka sin produktivitet, effektivitet och konkurrenskraft genom att snabbare kunna dra nytta av nya tekniska landvinningar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ger en möjlighet till kraftsamling för förnyelse och en fortsatt snabbare digital transformering av svensk processindustri och dess leverantörer genom att skapa en plattform som ger industrin kapacitet att minska tiden från idé till implementering. Efter projektet kommer det att finnas ett antal labb med, bland annat, tillgång till processdata, fysiska ställen med utrustning (exempelvis operatörsutrustning), ett nätverk av fysiska test- och produktionsanläggningar, och en definierat process för att hitta den bästa tillgängliga anläggningen för en specifik uppgift.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet omfattar uppbyggnad av labbmiljöer, tester av dessa och framtagning av organisation och affärsmodell för en fortsatt verksamhet. Arbetet genomförs i två faser där den första löper över ett år. Efter första fasen kommer projektet att utvärderas och en ansökan för fas 2 att göras. Implementationer av labben kommer att bygga på den första instansen som togs fram i förstudien. Under förstudien har ett antal användarfall identifierats och specificerats, som kommer att användas för pilottester i projektet för att säkerställa att de krav som ställs på denna labbmiljö uppfylls.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.