Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Slaggasfalt, en tyst och hållbar vägbeläggning för tätbebyggda områden

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 1 750 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Målet med projektet var att ta framproduktinformationsblad för slaggasfalt. Syftet var att göra slaggasfalt till en efterfrågad produkt i Sverige. En produktbladsmall har tagits fram, som företagen kan använda i sitt respektive arbete att produktifiera slaggballast för asfaltstillverkning. Dessutom har tre VTI-rapporter, tre artiklar och ett abstract publicerats. Kunskapsnivån hos alla intressenter har höjts väsentligt avseende de unika egenskaperna hos slaggasfalt. Fler typer av slagg än tidigare har redan och förväntas nu komma till användning som ballast i asfalt.

Resultat och förväntade effekter

De fördjupade kunskaperna från projektet kan direkt användas av såväl slaggproducenter som asfaltstillverkare och myndigheter. Nya slaggasfaltsprodukter kommer att nå marknaden och den framtagna produktbladsmallen kommer att underlätta och förtydliga marknadsföringen. En stor framgångsfaktor för projektet har varit den brett sammansatta projektgruppen. Detta har givit många utvecklande diskussioner och en snabb och bred spridning av vunna kunskaper till alla nivåer samtidigt. Det uppbyggda nätverket kommer att leva vidare även efter projektets slut.

Upplägg och genomförande

Tio olika slaggtyper testades med avseende på ballastegenskaper och labtillverkad asfalt från alla slaggtyper utsattes för slitagetester i både lab- och pilotskala samt tester på lab av stabilitet och beständighet. Alla testresultat jämfördes med motsvarande för traditionell asfalt. Försöksupplägget gav en bred och fördjupad kunskap om slaggasfaltens unika egenskaper, som kan förstås och användas av alla intressenter på alla nivåer. Den brett sammansatta projektgruppen och deltagandet i konferenser mm har givit snabb och god spridning och användning av resultaten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03271

Statistik för sidan