Skärteknisk kompetensspridning SME

Diarienummer 2015-04217
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande mål har varit att bidra till SME-företagens och underleverantörernas konkurrenskraft genom ett bättre tillvaratagande av aktuell forskning och annan relevant kunskap inom särskilt konkurrensdrivande och kvalificerande teknikområden. Delmål: - utformat ett seminariekoncept som på ett särskilt sätt möter SME-företag och underleverantörers behov - etablerat kontakt med en större mängd SME-företag i tre olika regioner - genomföra 2 seminarier på 3 olika geografiska platser - utformat en plan för fortsatt seminariesamverkan

Resultat och förväntade effekter

25 SME-företag och underleverantörer har fått en ökad kunskap inom två teknikområden, skärbarhet och verktygsmaskiner och därmed kunskap att använda i sin vardag. Seminariekonceptet som har utvecklats kan användas av andra aktörer med intresse att föra ut forskningsresultat och annan relevant kunskap. Ökad kunskap om SME-företagens teknikbehov har gett ett värdefullt underlag för kommande verksamhetsplanering, tex forskningsverksamhet riktad mot SME-företag och personalrekrytering.

Upplägg och genomförande

Två seminarieämnen har genomförts på 3 geografiska platser I Sverige med målgrupp SME-företag och underleverantörer. Innehållet har definierats av projektets industriella referensgrupp. 25 SME-företag och 7 utbildningsutförare har deltagit med sammanlagt 81 deltagare. Seminarierna har inletts med lunch och tid har funnits för nätverkande med kollegor och diskussion med seminarieledarna. Seminarieledarna har varit personer som är väl etablerade inom svensk produktionsteknisk forskning. Seminarierna har följts upp av en utvärdering. I huvudsak positiv utvärdering.

Externa länkar

Den hemsida hos SKTC där teknikseminarierna ihuvudsak marknadsförs. Beskrivning av SKTC:s teknikråd som i huvudsak varit behjälpliga med att definiera seminarietitlar och innehåll.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.