Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sjukvårdens nya styrning och kliniska kunskapsutveckling (2)

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Psykologiska institutionen
Bidrag från Vinnova 2 745 166 kronor
Projektets löptid september 2008 - juni 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet uppmärksammar hur aktuella tendenser i styrningen av svensk sjukvård kunskapsstyrning och strukturella förändringar - påverkar förutsättningarna för professionell kunskapsutveckling. Eftersom den nya styrningen mer direkt riktar sig mot den medicinska praktiken framstår det som viktigt att belysa hur dessa förändringar påverkar förutsättningarna för professionell kompetens och patientnära forsknings- och utvecklingsarbete.

Långsiktiga effekter som förväntas

Eftersom den nya styrningen mer direkt riktar sig mot den medicinska praktiken framstår det som viktigt att belysa hur dessa förändringar påverkar förutsättningarna för professionell kompetens och patientnära forsknings- och utvecklingsarbete. Studien förväntas bidra till såväl den nationella som internationella forskningen om styrning i professionella organisationer, men också lämna bidrag till den nationella debatten om sjukvårdens organisering.

Upplägg och genomförande

Genom kunskapsstyrning betonas allt mer vikten av transparens, evidensbaserad kunskap och nationella riktlinjer. De strukturella förändringarna sker både i riktning mot delegering och de-specialisering (t. ex psykiatri, internmedicin) medan andra specialiteter närmast blir tayloriserade (t. ex ortopedi). Vi kommer att studera båda dessa fenomen. genom fallstudier. Studien har ett kritiskt anslag och kommer att belysa oönskade och delvis oväntade effekter av förändringarna. Förändringarnas mål och metoder kommer att analyseras med utgångspunkt från såväl traditionell strukturell organisationsteori, som från diskursanalys och kritisk teori.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02661

Statistik för sidan