SIO-program för metalliska material

Diarienummer 2013-01797
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 8 749 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - september 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att katalysera en nationell kraftsamling i och kring metallindustrin, baserad på industrins forskningsagenda, med visionen att svensk metallindustri ska vara ett centralt element i världens strävan att forma en bättre framtid. En effektlogik, sju steg för ökad konkurrenskraft, har identifierats. Under 2013-2016 har programmet etablerats, organisationen har skapats och många insatser har genomförts. Programmet genomgick 2016 en utvärdering med mycket gott resultat. Under 2017 gjordes särskilda insatser för samordning med regeringens samverkansprogram.

Resultat och förväntade effekter

Under perioden har sju öppna utlysningar (varav två i samverkan med andra strategiska innovationsprogram) genomförts. Sammanlagt har över sjuttio projekt startats och flera aktiviteter genomförts. Trots att flera projekt fortfarande pågår har intressanta resultat redan kommit fram. Programmet har bidragit till att nya idéer och samarbeten kommit till stånd. Programföreträdare från olika SIP kommunicerar regelmässigt vilket minskar risken för överlapp och dubbelarbete samt stärker förankringen av olika programs insatser.

Upplägg och genomförande

Programmet administreras av Jernkontoret, underställt en programstyrelse, som stöds av ett agendaråd vars kompetens täcker alla sju insatsområden. En kontinuerlig, kritisk dialog mellan områdets aktörer upprätthålls och insatser som kompletterar områdets normala satsningar utförs. Möten med regeringens samverkansprogram 5 hölls för att tydliggöra dess prioriteringar, möjligheter att genomföra dessa samt beskriva pågående och planerade insatser. Insatser som svarar mot prioriteringarna har förberetts och förstudier genomförts. Detta har skapat förtroende mellan programmen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.