SilCoTex: SilCoTex: Hållbart smutsavvisande textilier

Diarienummer 2017-03724
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi och kemiteknik
Bidrag från Vinnova 3 230 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2017 (autumn)

Syfte och mål

Vårt mål är att förse textilindustrin med ett alternativ till dagens fluorkarbon-baserade teknologi för smutsavvisning. I detta syfte kommer vi att använda ett miljövänligt material, silika, som idag används i traditionell coating-teknologi. Baserat på de prototyper som framgångsrikt utvecklades i första steget, strävar vi nu efter att integrera dem i våra redan etablerade partners produkter samtidigt som vi utvecklar teknologin kontinuerligt. Detta kommer göra det möjligt att ta in nya partners som är intresserade av den här tillämpningen av teknologin.

Förväntade effekter och resultat

Medan stora ansträngningar gjorts inom byggnadssektorn har de tekniska lösningarna för smutsavvisande textiler varit väldigt få och huvudsakligen baserade på fluorerade kemikalier, vilka är kända för att vara ohälsosamma och potentiellt farliga. Utvecklingen av silika-innehållande coatings kommer att göra en mer generell användning av silika inom textilbehandling möjlig, inkluderande även interiör textil och modemarknaden, alltmedan sensoriska egenskaper och utseende bibehålls.

Planerat upplägg och genomförande

Partnerna kommer att träffas vid ett kickoff-möte i januari 2018 för att diskutera de tekniska aspekterna i projektet, färdplan och prioriteringar. Under det första året kommer vi fokusera på att vidareutveckla prototyperna och undersöka om de kan integreras i partners produktionslinjer. Det andra årets fokus kommer att bli ytterligare breddning och implementering av användningen av tekniken gentemot andra nya relevanta partners. Dessutom kommer partnerna att regelbundet träffas på konsortiemöten för att kontinuerligt följa framstegen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.