SiCAlight II

Diarienummer 2013-05543
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för maskinteknologi
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta pilotprojekt var huvudsakligen att: I.Skapa en överbryggning från tidigare projekt tills en ny konstellation har bildats och en adekvat projektplan har formulerats. II.Göra tekniska och ekonomiska studier av olika formningsmetoder av utgångsämnen i MMC som möjliggör en ekonomisk fullskalig produktion. Detta har uppnåtts inte minst genom bildandet av en ny konstellation av företag, högskolor och institut som gemensamt avser driva ett framtida forskningsprojekt på området.

Resultat och förväntade effekter

Genomförda studier har visat att den använda tillverkningsmetoden har en signifikant inverkan på de mekaniska egenskaperna hos materialet. Det har även upptäckts goda förutsättningar för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för produktion av MMC-komponenter, inte minst genom bättre utnyttjande av tillgänglig produktionskapacitet.

Upplägg och genomförande

Projektet har huvudsakligen utförts i form av ett examensarbete som senare har kompletterats med ytterligare studier på relevanta områden. Huvudsakligen har erhållna materialegenskaper samt olika tillverkningsmetoders tillämpbarhet undersökts på laboratorienivå. även vissa fallstudier har genomförts i sammarbete med främst Volvo Cars AB, bland annat innefattande de ekonomiska incitamenten för framtida produktion av MMC-komponenter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.