SIA - Smartare IndustridataAnalys

Diarienummer 2017-02400
Koordinator SSAB EMEA AB
Bidrag från Vinnova 1 379 800 kronor
Projektets löptid juni 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång SIP PiiA - Research, development and innovation projects spring 2017

Syfte och mål

Projektet skulle finna nya samband mellan process och produkt, utveckla en effektivare processanalysmetod samt hitta nya affärsmodeller inom automatiserat utvecklingsarbete. Nya samband har identifierats men fördjupad analys krävs. En effektivare processanalysmetod anpassad till den industriella problemställningen har utvecklats samtidigt som värdefulla slutsatser har dragits för möjligheterna till effektivare utvecklingsarbete och förutsättningar för affärsmodeller inom automatiserat utvecklingsarbete.

Resultat och förväntade effekter

Den mjukvara för sammankoppling av tidsberoende maskindata och kvalitetsdata som utvecklats inom projektet har identifierat flera mycket intressanta samband och kommer vidare att användas för djupare analys av dessa. Även processmodelloptimeringen gav intressant information för vidare analys. Vidare kommer slutsatserna kring effektivare industridataanalys att kommuniceras och diskuteras inom företagen inför framtida strategier för dataanalysområdet.

Upplägg och genomförande

Databeredning och analys genomfördes i en iterativ arbetsprocess då data var svårare än förväntat att extrahera och analysera. Detta på grund av att IT-infrastruktur, datalagring och mjukvaror inte anpassats för storskalig dataanalys men också för att mängden kvalitetsmätningar var liten jämfört med den genererade processdatamängden. Detta faktum innebär begränsningar avseende dataanalysmetodik och ställer högre krav på både dataanalyskompetens och domänkunskap i den process som analyseras. Industrin bör stärka analyskompetensen och öka insatsen i datalagring.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.