Sharing Towns

Diarienummer 2018-04647
Koordinator Karlstads kommun - Teknik och Fastighetsförvaltningen
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med strategiska projektet ar att minska energianvändningen och klimatpåverkan genom att utveckla delningsekonomin i mindre städer. Projektets övergripande mal ar en positiv utveckling av en hållbar delningsekonomi, där en mangfald av delningslosningar i Karlstad underlattar och engagerar medborgarna till hallbar konsumtion. Karlstad har efter projektet etablerats som en nationell förebild inom området för små och medelstora städer, där flera av projektets arbetssätt eller tjänster som utvecklats har eller kan enkelt implementeras i andra kommuner.

Förväntade effekter och resultat

Projektets främsta resultat kommer vara en vägledning för små- och medelstora städers arbete med delningsekonomi samt minst två nya delningstjänster och en vidareutvecklad befintlig tjänst. Projektet stärker den nationella samverkan kring delningsekonomi i städer, detta för att bidra till omställningen av hållbara städer med stärkt livskvalitet, social sammanhållning och utveckling av cirkulär ekonomi. Projektet kommer att bidra till Viable Cities utfallsmål, särskilt: Kunskap som gör nytta, Starkt samarbete och gränsöverskridande styrformer, Engagerade medborgare.

Planerat upplägg och genomförande

Med utgångspunkt från Karlstad och dialogworkshops med andra mindre städer kommer projektet att besvara frågeställningen - vilken roll kan mindre städer spela inom delningsekonomin, och hur kan deras arbete drivas? Projektet består av tre delprojekt på temana utveckling av nätverk och stödsystem, tjänsteutveckling, och kommunikation med medborgare, konsumenter och företag. Inom projektet upprättas en testmiljö med anknutna stödfunktioner för utveckling, test, lansering och även skalning av delningstjänster som kan implementeras i mindre städer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.