Sharing Cities Sweden

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Internationella miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova 51 441 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - augusti 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Ett nationellt program för Sharing Cities. Målen med programmet är att: 1.Utveckla en nationell nod, Sharing Cities Sweden, i syfte att stärka den nationella (och internationella) samverkan och främja ett gott erfarenhetsutbytet samt sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer. 2.Utveckla världsledande testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

Förväntade effekter och resultat

Genom testbäddar i fyra städer ska delningstjänster utvecklas på basis av digitala plattformar. Delningsekonomins möjligheter och risker ska testas och utvärderas. Testbäddarna kompletteras med en nationell nod för koordination, nationellt lärande samt internationellt utbyte. Programmet genomförs i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, universitet och institut. Syftet är att stärka Sveriges arbete för de globala hållbarhetsmålen, samt att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att utveckla nya tjänster och nya företag för hemmamarknad och exportmarknader.

Planerat upplägg och genomförande

Delningstjänsterna som kommer att utvecklas i testbäddarna kommer att relatera till 1) samutnyttjande av ytor (lokaler, boende, grönstruktur etc.) samt 2) samutnyttjande av varor och tjänster (verktyg, kläder, leksaker, hantverk etc.). Transporter och mobilitet ingår i viss utsträckning. Delningstjänsterna skall bidra till en minskad energi- och klimatpåverkan och en hållbar utveckling men också främja en social hållbar utveckling i staden. Delnings-tjänsterna skall vara innovativa samt bidra till en stor bredd av olika typer av tjänster inom programmet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 juli 2017

Diarienummer 2017-02473

Statistik för sidan