SEVS 2

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2011 - december 2011
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-03-16

Syfte och mål

Baserat på resultatet från fas 1, har en förstudie genomförts, vilken resulterat i en ansökan inför SEVS fas 2. Ansökan innehåller en beskrivning av de vetenskapliga områdenas bidrag till nya teorier, metoder och modeller, etc. samt på det sätt de kompletterar varandra. Målet med förstudien var att få en samsyn kring fortsatt inriktning och förväntat resultat samt säkerställande av resurser i form av kompetens och finansiering. Nämnda mål är uppfyllda vilket framgår av bifogad ansökning.

Resultat och förväntade effekter

Genom att fördjupa scenariorna från SEVS fas 1 och att ta fram modeller, processer och metoder kan relevant forskning inom området hållbara transportlösningar för gods och människor, identifieras och värderas på ett systematiskt sätt och med ´rätt´ kompetens. I genomförandet av förstudien ingick att tillsammans med parterna prioritera problemområden och behov, formulera mål och förväntat resultat med fas 2 samt säkerställa resurser i form av finansiering och kompetens från såväl parterna som de olika vetenskapliga områdena.

Upplägg och genomförande

Genom att utforma, utvärdera och analysera olika uses cases och applicera dessa på de olika extremscenarierna från SEVS fas 1, kommer främst området Electromobility att värderas och analyseras samt kanaliseras. Förstudien resulterade i en avgränsning till urban miljö där use cases ska appliceras på en megacity samt en medelstor europeisk stad, med Shanghai resp Göteborg som referensstäder. En styrgrupp och en arbetsgrupp med representante

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.