Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ScreenFloat Screening of Flotation Reagents - Minerals Interactions: a Surface Chemistry Approach

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Det finns flera industriellt relevanta fördelar med en snabb screeningmetod jämfört med det normala sättet att testa nya idéer, dvs satsvisa laboratorieflotationsförsök. Huvudsyftet med projektet var därför att tillhandahålla en kostnads och tidseffektiv strategi för att testa nya reagens och nya betingelser i mineral flotationsprocesser. Tillvägagångssättet fokuserade på att utvärdera en snabb screeningmetod för att identifiera potentiella flotationsreagens för några få specifika mineral, i kombination med kemisk ytkarakterisering för en ökad förståelse.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom projektet gjordes en utvärdering av en screeningmetod för in-situ studier av interaktioner mellan mineral och reagens. Resultaten visar att för de valda mineral och processbetingelserna i projektet så löses joner ut från mineralytorna, vilket försvårar utvärderingen av data. För de mineral och processförhållanden som användes fungerar metoden därför inte som det var planerat, som en enkel screeningmetod. Den kemiska ytkarakteriseringsmetoden däremot gav enkelt mycket intressant information om adsorption av olika flotationsreagens på mineralytorna.

Upplägg och genomförande

Projektet inkluderade sex tekniska delprojekt. WP1 syftade till att utföra en litteraturstudie och göra ett urval av material. I WP2-5 utfördes tester med QCM metoden följt av kemisk ytanalys av de plana mineralytorna. Fokus i de olika fallen var att studera adsorption på mineralytorna och följa effekten av att ändra pH och vattenkvalité, och att använda olika samlar- och tryckar-reagens. Mer försök än planerat behövde utföras med QCM metoden, och därför kunde inte WP5 med adsorption på mineralpartiklar inkluderas. I WP6 jämfördes resultaten med känd flotations respons.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-01388

Statistik för sidan