Samverkansplattform för forsknings- och innovationsmiljöer, synliggörande av nytta och potential

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret - Triple Steelix
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att belysa hur Sverige kan ta tillvara den gemensamma kraften hos Vinnväxtvinnarna. - Undersöka förutsättningarna för en gemensam organisation för att ta tillvara erfarenheter och nätverk - Tydliggöra nytta, roll och funktion för tillväxt och byggande av attraktiva samverkansmiljöer - Identifiera viktiga frågeställningar Resultatet är två rapporter som beskriver processledarnas syn på en gemensam samverkansplattform, i det ena fallet med fokus på kommunikation och den andra med fokus på organisations och hur samverkansplattformen skulle kunna byggas upp.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet visar att det finns ett intresse av att bygga upp en gemensam samverkansplattform men att synen på hur omfattningen varierar. Det innebär att en uppbyggnad bör ske stegvis för att successivt komma fram till den gemensamma plattformens innehåll. Förslag på ett antal utvecklingssteg har utarbetats som grund för en sådan fortsättning. Där utgångspunkten för arbetet är de återkommande erfarenhetsutbytesträffarna. Som nästa steg föreslås att arbeta vidare på den konkreta kommunikationsaktivitet som man tvingades ställa in på grund av för få deltagare.

Upplägg och genomförande

Projektet skulle läggas upp i fyra steg; konstituera, synergier av samverkan, organisering och tydliggörande. Projektets styrgrupp har utgjorts av fyra VINNVäXT processledare. Information har skett vid erfarenhetsutbytesträffar. Organisering, synergier och kommunikationsdelen av projektet har utretts och förslag på hur man kan gå vidare i arbetet framgår av två separata rapporter. Vidare gjordes ett försök till gemensam informationsaktivitet, som dock fick ställas in pga för få deltagare. En uppföljning av arbetet och intresset av att göra ett nytt försök har gjorts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.