Samverkan med lärare för utveckling av ett undervisningsstöd för läs- och skrivutveckling i grundsärskola

Diarienummer 2016-04553
Koordinator Uppsala universitet - Blåsenhus
Bidrag från Vinnova 161 441 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Syftet med projektet är att genom individrörlighet mellan akademi och offentlig verksamhet skapa samverkansmöjligheter mellan lärare och forskare kring en effektivisering av elevers läs- och skrivutveckling i grundsärskola. Projektets mål är att i nära samverkan mellan lärare och forskare utveckla ett undervisningsstöd för läs- och skrivutveckling för elever i årskurs 1-5 i grundsärskola.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat av projektet är ett dokumenterat undervisningsstöd, avsett att stödja läs- och skrivutveckling för elever i grundsärskola. På längre sikt kan projektet resultera i en innovativ produkt i form av ett digitalt interventionsprogram för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Individrörlighet mellan universitet och skola ger möjligheter för erfarenhetsutbyte mellan forskarna och lärarna och har potential att leda till goda samverkansmöjligheter även efter projekttidens slut.

Planerat upplägg och genomförande

Inom ramen för projektet utvecklas fem moduler som bygger på fem folksagor. Inom varje modul utarbetas övningar i fonologisk, fonemisk, morfologisk medvetenhet och övningar på högre språkliga nivåer som stimulerar elevers språkliga utveckling. Utvecklingen genomförs i sju faser, inleds med föreläsningar och erfarenhetsutbyte mellan forskarna och lärarna och åtföljs av planering och utveckling av undervisningsstödet. I en sista fas sammanställs ett dokumenterat undervisningsstöd, avsett att stödja elever i deras läs- och skrivutveckling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.