SAMVERKAN FÖR UTVECKLING OCH TILLVÄXT GENOM STUDENTERS ENTREPRENÖRSKAP OCH INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSER

Diarienummer 2013-04749
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Linnéuniversitetet, Växjö
Bidrag från Vinnova 5 723 427 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

K3 är en plattform för att lyfta samverkansfrågan internt, genom K3 kartläggningar gjorts internt om behov av stöd och en bra grund för rollfördelning. Att lyssna på omgivande samhälle och involvera dem i projektet har gjorts i både DP1 och DP2. I DP 2 har man skapat en ökad medvetenhet kring entreprenörskap i utbildningarna, strategiska beslut i denna fråga har fattats. Nya utbildningar har tagits fram och en modell för att kartlägga och visualisera arbetet som pågår som främjar utvecklingen av studenters entreprenörskap och involvering i innovationsprocesser vid ett lärosäte.

Resultat och förväntade effekter

K3 har lett till ett ökat fokus på samverkan på alla lärosäten, ett univ. har inrättat en särskild kommitté för samverkan. K3 har utvecklat samarbetet och erfarenhetsutbyten mellan lärosätena ytterligare. Man har kommit fram till en gemensam vokabulär. K3 har positiva effekter på interna samarbeten inom närliggande projekt och har lett till möten/workshops med studenter och omgivande samhälle och fått tydliga svar på studenternas behov liksom företag och organisationers behov. Detta har kommit att ge fokus på några särskilda områden som pekats ut i MINT.

Upplägg och genomförande

Upplägget har varit bra men det finns lärdomar att ta med sig. Målen kunde varit bättre formulerade. Bakgrunden och de ingångsvärden vi gick in med särskilt i DP2 var mer spridda än förväntat. K3 har haft en bra balans mellan lokalt och gemensamt arbete. Att bjuda in lärosäten till våra videomöten har varit ett effektivt sätt för benchmarking. Vi kunde haft än bättre interaktion mellan DP1 och DP2. Ledningen av projektet har fungerat bra och delprojekten har fungerat bra men vi skulle haft en tydligare tanke på delprojektledare från början.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.