Samverkan för innovation och kunskapsimplementering inom vård och omsorg

Diarienummer 2013-02507
Koordinator Högskolan Dalarna - Högskolan i Dalarna
Bidrag från Vinnova 342 721 kronor
Projektets löptid juni 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

De övergripande syftet med samverkan är att nyttiggöra forskningsbaserad kunskap och stödja en evidensbaserad praktik för att tillgodose behoven hos den ökande äldre befolkningen och att ge en god vård och omsorg som ger mesta möjliga nytta för avsatta resurser. Målet är att, genom stärkt samverkan mellan forskare vid Högskolan Dalarna och aktörer inom vård och omsorg, stödja forskning och utveckling avseende kunskapsimplementering inom vård och omsorg samt forskning om äldre.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter är att forskningsresultat i högre grad ska nyttiggöras inom vård och omsorg och att forskningen ska få ökad relevans för berörda verksamheter genom ett partnerskap mellan forskare och praktiker. Grunden för samverkan har lagts genom att regionala aktörer deltar i styrning av forskningscentra och att gemensamma workshops och seminarier har genomförts med berörda verksamheter. Samverkan med andra forskningscentra har även etablerats för att få en nationell förankring.

Upplägg och genomförande

Under 2013 inrättades två forskningscentra vid Högskolan Dalarna i samverkan med regionala aktörer, med inriktning på implementering och patientsäkerhet respektive äldreforskning och en styrgrupp formerades med regionala representanter. Samverkan har manifesterats i ett flertal gemensamma tvärdisciplinära forskningsprojekt inriktade på implementering och äldre mellan Högskolan och involverade aktörer samt att gemensamma seminarier och workshops för kunskapsutbyte har genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.