Samproduktion av kunskap

Diarienummer 2013-02489
Koordinator Högskolan i Skövde
Bidrag från Vinnova 80 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål 1: Genomföra fyra gemensamma samproduktionsseminarier. Utfall mål 1: Fem gemensamma arrangemang har ägt rum under projektet. Mål 2: Identifiera tre samproduktionsarenor. Utfall mål 2: Tre arenor har identifierats, varav en har valts ut för att satsas på full ut i steg 2 av projektet. Mål 3: Utvärdera & utveckla samverkanskriterier. Utfall mål 3: En modell för samverkan har vidareutvecklats i syfte att användas för att utvärdera och utveckla samverkanskriterier. Mål 4: Utarbeta en steg 2-ansökan. Utfall mål 4: En steg 2-ansökan har utarbetats och skickats in till Vinnova.

Resultat och förväntade effekter

Effektmålen från projektet är långsiktiga och förutsätter att modellen varit i drift ett antal år. Följande mätbara effektmål avses att nås: - Vidareutveckling av Högskolans forskningsspecialiseringar, både avseende kvalitet, volym och samproduktionseffekter. - ökad omfattning av uppdragsutbildning inom forskningsspecialiseringarna. - ökad omfattning av den bidragsfinansierade forskningen. - ökade möjligheter att i samverkan med näringslivet inrättade adjungerade tjänster. - ökad rörlighet mellan Högskolan och industrin, både vad gäller personal och studenter.

Upplägg och genomförande

Samarbetet har bedrivits genom utnyttjande av två heldagsseminarier (i Göteborg och i Jönköping) samt tre telefonmöten, och utmynnat i en gemensam ansökan mellan de sex parterna för steg två av denna utlysning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.