Samproduktion av kunskap

Diarienummer 2013-02489
Koordinator Högskolan i Skövde
Bidrag från Vinnova 80 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål 1: Genomföra fyra gemensamma samproduktionsseminarier. Utfall mål 1: Fem gemensamma arrangemang har ägt rum under projektet. Mål 2: Identifiera tre samproduktionsarenor. Utfall mål 2: Tre arenor har identifierats, varav en har valts ut för att satsas på full ut i steg 2 av projektet. Mål 3: Utvärdera & utveckla samverkanskriterier. Utfall mål 3: En modell för samverkan har vidareutvecklats i syfte att användas för att utvärdera och utveckla samverkanskriterier. Mål 4: Utarbeta en steg 2-ansökan. Utfall mål 4: En steg 2-ansökan har utarbetats och skickats in till Vinnova.

Resultat och förväntade effekter

Effektmålen från projektet är långsiktiga och förutsätter att modellen varit i drift ett antal år. Följande mätbara effektmål avses att nås: - Vidareutveckling av Högskolans forskningsspecialiseringar, både avseende kvalitet, volym och samproduktionseffekter. - ökad omfattning av uppdragsutbildning inom forskningsspecialiseringarna. - ökad omfattning av den bidragsfinansierade forskningen. - ökade möjligheter att i samverkan med näringslivet inrättade adjungerade tjänster. - ökad rörlighet mellan Högskolan och industrin, både vad gäller personal och studenter.

Upplägg och genomförande

Samarbetet har bedrivits genom utnyttjande av två heldagsseminarier (i Göteborg och i Jönköping) samt tre telefonmöten, och utmynnat i en gemensam ansökan mellan de sex parterna för steg två av denna utlysning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.