Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samhällsekonomiska besparingar med alternativa åtgärder vid osäkra personpåkörningar genom film i spår REPLAY

Diarienummer
Koordinator TRACKOPTIC SWEDEN AB - TRACKOPTIC SWEDEN AB, HÖGSBY
Bidrag från Vinnova 295 228 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudien avsåg demonstration av nya digitala lösningar med Kalmar läns tågtrafik som testbädd. Syftet att hitta nya verktyg för järnvägssektorn och samhällsfunktioner genom digitalisering och användning av film från banan och ett framtida mål att minska antalet tågstopp och tågförseningar har befästs under förstudien. Vidare är en rapport med frågeställningar som underlag till fortsatt analys och forskning av möjligheter kring främst framtida samhällsnytta och miljömässiga- och ekonomiska vinster framtaget, och ansökan om ett större FoI-projekt pågår.

Långsiktiga effekter som förväntas

Som ett resultat av förstudien med värdefulla erfarenheter kring installation, teknik och drift och underlag till kravspecifikationer för anpassning och mjukvaruutveckling inför kommersiell drift, kommer Trackoptics tjänst REPLAY att kunna implementeras vid en större pilotinstallation med testdrift och därefter släppas på marknaden prel. hösten 2019. Förväntade effekter är minskade antalet tågstopp och tågförseningar samt onödiga utryckningar av räddningstjänst vid "Osäker Personpåkörning" då viltpåkörning istället kan konstateras via omedelbar filmgranskning.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har bestått av givande möten mellan projektparterna med erfarenhetsutbyte och diskussioner om behov och idéer kring nya digitaliserade arbetsmetoder och tjänster för järnvägsbranschens och kollektivtrafikens aktörer. Utifrån dessa möten och tillsammans med insamling av referensmaterial har Niras Sweden AB tagit fram rapporten ”Indikativa samhällsvinster med kameraövervakning från tåg”. Tillsammans med projektdokumentation där utmaningar kring praktisk installation och drift m. m. har tagits tillvara har detta givit önskat underlag till en FoI-ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2018

Diarienummer 2018-00636

Statistik för sidan