Samhällsekonomiska besparingar med alternativa åtgärder vid osäkra personpåkörningar genom film i spår REPLAY

Diarienummer 2018-00636
Koordinator TRACKOPTIC SWEDEN AB - TRACKOPTIC SWEDEN AB - HÖGSBY
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Med Kalmar län som pilotlän ska genomförbarhetsstudien förbereda analys av möjligheter till framtida samhällsnytta/ekonomiska vinster, behov av nya regelverk, och förslag/tester av nya digitaliserade arbetsmetoder och tjänster för järnvägsbranschens och kollektivtrafikens aktörer. Här sammanlänkas transportinfrastruktur med informationsstruktur via Trackoptics molntjänst med ett kamerasystem som filmar från samtliga Kalmar Läns Trafik:s tåg i realtid, vilket kan utveckla och möjliggöra för nya digitala tjänster.

Förväntade effekter och resultat

Bakgrunden är det övergripande målet att minska tågförseningar och få en säkrare tågtrafik i Sverige, och att tågpåkörningar av människor och djur förorsakar stora samhällsekonomiska kostnader och lidande. En viktig effekt skulle vara att stoppa onödiga ambulans- och polisutryckningar, och stora tågförseningar, när påkörning av vilt kan konstateras genom omedelbar filmgranskning. En ansökan ska tas fram för ett större nationellt FoI-projekt 2019-2020, med mål att minska antalet tågstopp och tågförseningar genom att kommersialisera nya digital tjänster i branschen.

Planerat upplägg och genomförande

Det är svårt för mindre företag att hitta sin affärsmodell och möjlighet till implementering och kommersialisering av nya digitala innovationer bland den mängd aktörer med olika ansvarsområden som utgör Sveriges järnvägsinfrastruktur. Under projektperioden på 6 månader ska en demonstration göras i full skala i Kalmar län av Trackoptics kamerateknik och framtida nya tjänster, lämpliga aktörer från bransch och akademi ska mötas och befästas till kommande projektkonsortium, samt ska frågeställningar, underlag och kostnadsberäkningar tas fram av projektgruppen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.