Samhällsekonomiska besparingar genom riskanalys för fartygskollisioner med transportinfrastruktur

Diarienummer
Koordinator SSPA Sweden AB - SSPA Sweden AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen för bättre samhällsnytta

Syfte och mål

Det här projektets syfte är att utveckla en ny riskanalysmetod för fartygskollisioner mot objekt i maritim transportinfrastruktur, där hänsyn tas till de lokala förutsättningarna i relaterade farleder genom användandet av Big Data. Den nya riskanalysmetoden är nyskapande genom sitt användande av aktuell AIS-data och kan därigenom uppnå ett mer korrekt och relevant resultat i de specifika fallen än vad som är möjligt med dagens analysmetoder. Framförallt kommer den nya metoden leda till bättre förståelse för hur fartyg beter sig vid olika typer av fel.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet i detta forskningsprojekt är en ny standardiserad metod där Big Data används för att få situationsanpassade och mer relevanta underlagsdata i planeringsprocesserna för maritim infrastruktur. Projektet ämnar således att dra nytta av digitaliseringen, i form av AIS-data. Projektet behovsdrivet och innovativt i form av ett nytt angreppssätt, samtidigt som det bygger på befintlig kunskap kring exempelvis Monte Carlo simulering och AIS data vilken använts i andra sammanhang.

Planerat upplägg och genomförande

Detta projekt kommer drivas som en del av ett doktorandarbete och målet är att en licentiatexamen inom området kommer vara klar inom projekttiden. Arbetet kommer i huvudsak att delas upp i fem stycken arbetspaket: - Samhällsekonomisk kartläggning. - Hur beter sig fartyg med fel. - Inkorporation av beteendet vid fartygsfel i en Monte Carlo simulering. - Studier kring hur olika riskkriterium kan appliceras. - Sammanfattning av metoden i en global och lokal kontex

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2020

Diarienummer 2016-04767

Statistik för sidan