Samhällsekonomiska besparingar genom riskanalys för fartygskollisioner med transportinfrastruktur

Diarienummer
Koordinator SSPA Sweden AB - SSPA Sweden AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen för bättre samhällsnytta

Syfte och mål

Syftet med det här projektet är att utveckla en ny riskanalysmetod för fartygskollisioner mot maritim transportinfrastruktur, där hänsyn tas till de lokala förutsättningarna i farleder genom användandet av Big Data. Den nya riskanalysmetoden ska även att kunna användas i andra infrastrukturprojekt, t.ex. vid utvecklande av havsnära bostäder samt projektering av havsbaserade vindkraftverk. Projektets mål är att det nya utvecklade angreppssättet att göra riskanalyser för fartygskollisioner bidrar till samhällsekonomiska besparingar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har nått de uppsatta målen och en ny modell för att analysera fartyg-bro kollisioner har tagits fram. I samband med detta har metoder för att identifiera och kvantifiera 3 "felhändelser" baserat på fartygens GPS positioner (AIS data). Utöver denna modell har projektet även studerat normalt beteende och en ny "ship domain" har kvantifierats. Denna "ship domain" använts för att göra fartyg-fartyg kollisionsberäkningar som behövs i samband med farledsförändringar. Inom ramen för projektet har 2 journalartiklar 1 konferensartikel och 1 licentiatuppsats publicerats.

Upplägg och genomförande

Första journalartikeln studerade normalt beteende och definierade normalt mötes avstånd till sjöss i den s.k. ship domian. Denna uppdaterade versionen av ship domain användes senare i konferensartikeln där nära missar studerades. Vidare användes kunskapen kring normalt/onormalt beteende i den andra journalartikeln där sannolikheten för fartyg-bro kollisioner studerades. I artikeln studerades ett område kring Stora belts bron (Danmark), där metoden verifierades med sannolikheten för grundstötningar. Sannolikheten för brokollisioner uppskattades till 0.007 per år.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 december 2020

Diarienummer 2016-04767

Statistik för sidan