Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samexisterande Radar

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 132 206 kronor
Projektets löptid november 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att utföra en realiseringsstudie av den fundamentalt nya radarprincipen Continuous Arbitrary Wave (CAW), demonstrerad av SAAB. Kännetecknande för radarprincipen är samtidig sändning och mottagning, som möjliggjorts med modern digitalteknik. Målet, att för den nya radarprincipen studera algoritmer för signalbehandling samt en arkitektur för dess implementering i hårdvara, som en bas för fortsatta studier har uppfyllts. Dessutom har ett initialt projektkonsortium skapats för fortsatta projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom akademierna har projektet bidragit till större kunskap samt ökad uppmärksamhet på radarteknologi och dess applikationer. De aktiva företagen har uppnått en bättre förståelse för hur radarsensorns prestanda och funktionalitet kan utvecklas genom digitalteknikens möjligheter. Projektet har vidare utmynnat i ett omfattande underlag för fortsatt forskningsarbete, samt belyst radarområdets utvecklingspotential genom den digitala utvecklingen. En förväntning över lång tid är att Elektronikcentrum i Halmstad ska utvecklas till ett nationellt radarcentrum.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft ett brett anslag med expertis från skilda kompetensområden. Därigenom har en omfattande genomlysning av den nya radarprincipen kunnat ske, trots begränsade resurser. Projektets upplägg har varit att dela upp arbetet i tre så kallade trådar för att sedan sammanföra dessa i en slutlig analys. En synergieffekt av detta har varit ett påtagligt kunskapsutbyte mellan de olika kunskapsområdena. De nya kunskaperna och idéerna har inspirerat deltagarna till fortsatt arbete, men då inte nödvändigtvis inom ett och samma projektkonsortium.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-03940

Statistik för sidan