SALIG++

Diarienummer
Koordinator Danderyds sjukhus AB - Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken
Bidrag från Vinnova 1 501 418 kronor
Projektets löptid juni 2013 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Baserat på äldre personer med kognitiv funktionsnedsättning behov och krav på en IKT-baserad produkt som kan stödja dem att leva ett självständigt liv, utvecklade SALIG++ projektet en produkt som kan ge stöd i aktiviteter i det dagliga livet. Och med möjlighet för närstående och vårdpersonal att använda på distans för att ge stöd och guidning till den äldre personen.

Resultat och förväntade effekter

Även om prototyp inte var fullt utvecklad visade resultatet från användarutvärderingen att SALIG++ produkt har potential att underlätta aktiviteter i det dagliga livet för äldre personer med kognitiv funktionsnedsättning. En fördel var att produkten också kan användas av närstående och vårdpersonal på distans för att fe stöd till den äldre personen. SLL har publicerad en artikel i BMC Geriatrics som beskriver utvecklingsfasen 1-3 i projektet (Boman, Persson, & Bartfai, 2016). Vidare har SLL presenterat projektet vid nationella och internationella konferenser.

Upplägg och genomförande

För att undersöka äldre personer med kognitiv funktionsnedsättnings behov och krav på produkten genomfördes en scoping review och fokusgrupper. Utifrån de identifierade behoven och kraven formulerades åtta ´Use cases´. Efter det utvecklades en första mock-up i en iterativ designprocess. Sedan utvärderades mock-upen av målgruppen. Baserat på resultatet från mock-up utvärderingen utvecklades en första prototyp i en iterativ designprocess. Prototypen utvärderades av vårdpersonal. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehålls analys och deskriptiv statistik.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.