Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SAGA - Situationsbaserad Integrationstestning av Fordonssystem med hjälp av Guarded Assertions

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT AB
Bidrag från Vinnova 4 811 520 kronor
Projektets löptid januari 2016 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2015-04816sv.pdf (pdf, 730 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med SAGA projektet är att uppnå en mer kostnadseffektiv testning och produkter av högre kvalitet. Målet för SAGA är att ta fram en praktiskt användbar metod och tillhörande verktyg för situationsbaserad testning. Framförallt har SAGA bidragit med att identifiera och överbrygga svårigheterna med att införa passiv testning som en användbar metod för fordonstestning på systemnivå. Vi har experimentellt visat att SAGAs resultat är praktiskt tillämpbart på fordonssystem och därmed möjliggör en parallellisering av testerna samt en separation av teststimuli från testlogiken.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det viktigaste resultatet av SAGA projektet är en metod, ett språk och tillhörande verktygsstöd för automatiserad passiv systemnivå-testning av fordonssystem. SAGA bidrar med kunskap om hur man genom mer realistiska testfall och parallell exekvering av testlogiken kan få snabbare resultat och mer tillit till testresultaten eftersom systemets funktioner testas i fler situationer och realistiska kombinationer. SAGA är därigenom i högsta grad relevant för de övergripande FFI-målen för kortad time-to-market och väg- och fordonssäkerhet.

Upplägg och genomförande

Ansatsen i vårt arbete har varit att utgå ifrån senaste tillgänglig forskning inom mjukvarutestning och anpassa/utöka denna till fordonsdomänen. En annan grundbult är att praktisk användbarhet prioriterats över universalitet. Detta innebär att alla resultat skall vara praktiskt användbara för en testingenjör. Därför har vi följt en inkrementell arbetsmodell där vi hela tiden utgått ifrån testingenjörens vardag och kompetens. Varje iteration bygger på en experimentell utvärdering, där utvärderingsresultaten används för att förfina projektresultaten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 februari 2020

Diarienummer 2015-04816

Statistik för sidan