Rullande busskur

Diarienummer 2018-00610
Koordinator Ramböll Sverige AB - RAMBÖLL SVERIGE AB, Malmö
Bidrag från Vinnova 282 300 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Genomförbarhetsstudien syftar till att förstå möjligheter och begränsningarna; i ett tekniskt perspektiv när det gäller självkörande småbussar på landsbygden: ur ett beteendeperspektiv, dvs. acceptansen av den tekniska innovationen hos resenärer och allmänheten. Konklusionen är att tekniken är mogen och kan testats i vinterklimat på landsbygden. 3 olika möjliga sträckor har analyserats inom Skellefteå kommun. En bild av kostnaderna har fåtts fram, bla via offerter från operatörer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet lyfter den tekniska lösningen med självkörande småbussar från det urbana perspektivet till landsbygden. På landsbygden finns idag en utmaning i att kunna ge en god kollektivtrafik till alla boende. Här finns en potential för autonoma bussar som matarbuss till stombusstrafik, pga av lägre driftskostnad. Med självkörande anslutningstrafik till starka kollektivtrafikstråk kan kollektivtrafik ordnas för mindre samhällen som idag ligger sidan av stombusstråken. Det finns också en komfort-, säkerhets- och trygghetsvinst, då fordonet kan användas som väderskydd.

Upplägg och genomförande

En stor del av arbetet handlar om att förstå möjligheten till praktisk applicering på landsbygden i Skellefteå kommun samt att skapa ett partnernätverk. Litteraturstudien inom ramen för State-of-the-Art är därmed centralt. För nästa steg, som är en fullvärdig FoI-ansökan kan vi med hjälp av denna genomförbarhetsstudie skapa ramarna vad gäller kunskap inom området, att bygga ett partnernätverk och därigenom också kunna bedöma behov och kostnader för ett framtida demonstrationsprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.