Rullande busskur

Diarienummer 2018-00610
Koordinator Ramböll Sverige AB - RAMBÖLL SVERIGE AB, Malmö
Bidrag från Vinnova 282 300 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Projektidén är en genomförbarhetsstudie som syftar till att: förstå möjligheter och begränsningarna i ett tekniskt perspektiv när det gäller självkörande småbussar på landsbygden förstå möjligheter och begränsningarna i ett beteendeperspektiv, dvs. acceptansen av den tekniska innovationen hos resenärer och allmänmänheten hitta lämpliga geografiska områden inom Skellefteå kommun där upplägget skulle kunna testas få en bild av kostnaderna och nyttorna Målet medstudien är att skapa förutsättningar för en framtida ansökan för ett demonstrationsprojekt.

Förväntade effekter och resultat

Effektmål på kort sikt, som projektidén berör, handlar om att kunna hitta nytänkande upplägg för att planera kollektivtrafik på landsbygden. Då fokus hittills har legat på urbana områden för försöksverksamhet anser vi även att projektet bidrar till vidareutvecklingen av tekniken som står bakom de självkörande småbussarna vilket är ett steg i riktning mot lösningens mognad. Resultat längre sikt när lösningen är mogen för fullskalig drift kan vi se potentialen för en ökad effektivitet i kollektivtrafiken och även en förbättrad konkurrenskraft för den regionala kollektivtrafiken.

Planerat upplägg och genomförande

En stor del av arbetet handlar om att förstå möjligheten till praktisk applicering på landsbygden i Skellefteå kommun samt att skapa ett partnernätverk. Litteraturstudien inom ramen för State-of-the-Art är därmed centralt. För nästa steg, som är en fullvärdig FoI-ansökan kan vi med hjälp av denna genomförbarhetsstudie skapa ramarna vad gäller kunskap inom området, att bygga ett partnernätverk och därigenom också kunna bedöma behov och kostnader för ett framtida demonstrationsprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.