Roadmap:Sweden, fas II

Diarienummer 2013-05212
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - PVH50
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att skapa försutsättningar för gränsövergripande samverkan inom satsningar på elfordon, laddinfrastruktur och kringliggande system och tjänster Stor del av arbetet med SIA´n har varit att göra en kartläggning på samtliga aktiviteter som sker inom området i Sverige. Vi har delat in det i tre delar; 1/ Offentliga satsningar via Energimyndigheten, Vinnova, Trafikverket 2/ Satsningar inom kommuner och landsting 3/ Användarinitiativ Resultatet av kartläggningen kan kort sammanfattas, avsevärda satsningar (400 MSEK årligen), många små satsningar, ej samordnade.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet var förväntat, då vi sett många parallella aktiviteter ske på många ställan i landet, men tyvärr alltför få stora satsningar. Effekten blir att Roadmap:Sweden än mer tydligt ser behovet av en samordning på nationell nivå, för att utnyttja satsningarna än mer effektivt. Mottagandet har hittills varit mycket positivt och resultatet kommer kortsiktigt att mynna ut i tre konkreta åtgärder. - etablera ett nationellt fora på högsta nivå - definiera ´elektrifieringsnav´, demonstrationsmiljöer - bygga upp en central portal för kunskap och info spridning

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomfört med hjälp av dels befintlig information i publika databaser och också genom en webbaserat frågeenkät till kommuner och landsting. RMS styrgrupp och andra kanaler har kontinuerligt varit delaktiga i workshops och diskussioner. Resultatet har konfirmerats av styrgruppen på möte 8/5 2014.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.