Resurssnåla livsmedel

Diarienummer 2013-04407
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie var att ta fram lösningar och system för att kunna utnyttja de restenergikällor som finns i de energiintensiva industrierna och i de lokala fjärrvärmenäten. Kan industrin, samhället och livsmedelsproducenter fås att samverka på lokala arenor kommer investeringar och energianvändning nyttjas på ett mer kostnadseffektivt sätt. Resultatet i förstudien är en god grund för fortsatt arbete med att utveckla en testbädd.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har resulterat i kunskapsuppbyggnad samt bildande av nätverk vilket kan fungera som bas vid byggande av en testbädd. Om testbädden faller väl ut kommer konceptet att kunna appliceras hos flera kommuner i landet vilket kan ge en lokal livsmedelsproduktion och därmed minska transporter från andra länder samt ta tillvara överskottsvärme som idag inte används.

Upplägg och genomförande

I projektet har potentialen för spillvärmeutbytet utretts genom att genomföra en jämförande livscykelanalys. En sammanställning över möjliga tekniker har tagits fram. För att utreda möjligheten att realisera potentialen genomfördes en intervjustudie med syfte att kartlägga de viktigaste hindren, drivkrafterna och framgångsfaktorerna för konceptet. Projektet har även tagit fram ett förslag på en möjlig avtalsmodell. Inom ramen för projektet har även genomförts ett exjobb med fokus industriell symbios. även exjobbet bifogas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.