Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Resurseffektiva cirkulära flöden av byggmaterial med stöd av effektiv datadelning

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB - CLOSER
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid januari 2023 - september 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Byggbranschen är en av de minst digitaliserade branscherna och det är stor brist på digitala data. For att skapa en cirkular materialhantering kravs det att materialet som gar ut fran en byggarbetsplats har samma detaljniva av information som godset som gar in, dvs avfall behover betraktas och kategoriseras som resurser (materialbank). Projektet har förberett ett genomförande av tre systemdemonstration där digitalisering och datadelning är en nödvändig förutsättning för att minimera transporter av byggmaterial i en cirkulär ekonomi med ökande materialfraktioner.

Resultat och förväntade effekter

Forstudien har i linje med Drive Swedens resultatmål identifierat tre fullskaliga pilotstudier där en digitaliserad bygglogistikkedja utgör ett fundament för effektiv informationsdelning. Forvantad effekt ar att på sikt uppna ett nationellt genomslag av uttalade miljomal inom de tre marknadssegmenten rivning, renovering och nyproduktion. Ett annat förväntat resultat är att nya affärsmodeller utvecklas och att materialhubbar för mellanlagring av material etableras som kan optimera materialflödet och därmed öka transporteffektiviteten.

Upplägg och genomförande

En omstallning till cirkulara floden kraver stora andringar i ekosystemet (värdekedjan) inklusive planering och kravstallning redan i upphandlingsfasen. Även identifiering av material, tillgang och kvalitet, nya typer av fordon, lastbarare, lagringsplatser och affarsmodeller är centralt. Nya affärsmodeller men också verkliga hinder inom policy och reglerverk vid upphandling, ska studeras i ett Business model labb resp Policy model labb. Ett femtontal dataparametrar som beskriver typ av material, beskaffenhet, antal fraktioner behöver också utvecklas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 oktober 2023

Diarienummer 2023-00110

Statistik för sidan