Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Restvärme för biologisk försörjning av hållbara städer

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Omvärld Alnarp
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

System har identifierats som kan ge en kostnadseffektiv biologisk produktion och som kan ge både en kretsloppsanpassad produktion genom en återföring av restprodukter och hög kostnadseffektivitet genom ett smart utnyttjande av restvärme i kundanpassade lågtemperatursystem. Uppsatt mål har uppfyllts genom att ett samlat förslag har beskrivits för hur system kan utvecklas för en produktion av grönsaker, fisk och fiskfoder i städer eller i städernas randzoner antingen var för sig eller helst tillsammans eftersom samverkan mellan de olika systemen ger många synergieffekter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom att utveckla en blandning av riktade pilotstudier och förstudier kan en mycket kostnadseffektiv utveckling ske av ny svensk matproduktion. Följande pilotanläggningar föreslås prioriteras: Akvaponianläggning i Härnösand. Kombination av Fisk, fiskfoder och växthusodling Testanläggning i Elleholms tomatodling, utveckling av lågtemperatursystem och resursanvändning i växthus. Pilot, utvecklings- och karantänsanläggning för en kombinerad produktion av Biofloc och tigerräkor Samt förstudier/utredningar för att etablera verksamhet på minst sju olika platser.

Upplägg och genomförande

Utveckling av systemförslag och koncept har genomförts genom ett stegvis arbete där programledningen identifierat intressanta förslag. Varje systemförslag har därefter antingen förkastats eller utvecklas i dialog med utvalda intressenter för att kunna konkretisera framtagna förslag avseende såväl teknik som medfinansiering. Programledningen har slutligen gjort en samlad analys och prioritering mellan olika lokaliseringar, systemförslag och helhetslösningar för att uppnå ett så kraftfullt och samordnat genomförande som möjligt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00757

Statistik för sidan