Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Rena produktionssystem

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för processutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Medvetandegraden hos de medverkande företagen har höjts med projektgenomförandet. Interna nätverk kring renhetsfrågor har startats hos företag. På lång sikt ger ett strategiskt arbete kring renare produktion en ökad konkurrenskraft hos företagen. En metodik har tagits fram i samarbete med företagen för att systematiskt identifiera nedsmutsningskällor under produktion.

Långsiktiga effekter som förväntas

Hos många av medverkande företag har arbeten redan påbörjats kring renhet i produktion. I projektet har arbetet kunnat växla upp dels genom att studera renheten systematiskt och dels genom att höja medvetandegraden hos företagen. Ett helhetstänk har införts kring dessa frågor där det tidigare varit en tendens att göra punktinsatser. Ett mål är att använda och föra fram den kunskap som kommit fram i projektet mot andra företag och inom andra projekt bland annat för vidare metodikutveckling men även on-line analys av renhet.

Upplägg och genomförande

Inom Centrum för Renhet har projektet presenterats. Projektinnehållet har formats baserat på diskussioner och företagens behov. Gemensamma synpunkter är att det är svårt och komplicerat att arbeta utifrån ett helhetstänk. Metodiken har tagits fram baserat på en helhetssyn kombinerat med en djupare granskning av varje processteg. Metodiken har utprovats och vidareutvecklats genom fallstudier hos medverkande företag. Litteraturstudie kring on-line analyser för ytrenhet har genomförts. Befintliga on-line analyser når idag inte upp till den noggrannhet som krävs.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00680

Statistik för sidan