ReLog 2.0 - en plattform för kunskapstriangelsamarbete

Diarienummer 2017-03457
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juli 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med ReLog 2.0 är dels att vidareutveckla det lyckade samarbetet med aktörer i näringslivet, staden och regionen, som byggt på behovsorienterad forskning, men även att utveckla ReLog-plattformen till att bli en mer attraktivt nod för logistikkompetens, digitalisering och innovation. Målsättningen är: att etablera strategiska allianser, att bidra till ökad kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom området, samt generera spin-off-företag som bidrar till utveckling och systemförändring.

Förväntade effekter och resultat

Med forskning och innovation som drivkraft för förändring kommer ReLog 2.0 bli en katalysator för förändringsarbete och en pådrivare av nödvändiga omställningar i samhället. Resultaten och dess effekt är: strategiska allianser som påverkar interna strategier och praktiker i större organisationer, kompetensutveckling inom innovation och digitalisering, fler spinn-off företag, och ökad omvärldsanalys för att identifiera framtida forskning och utvecklingsbehov och samtidigt stärka kunskapsspridning och dess effekt på omgivande samhälle och näringsliv.

Planerat upplägg och genomförande

För att åstadkomma samhällsförändringar och förnyelse genom kunskapsutveckling och innovation bygger ReLog 2.0 på kontinuerlig kontakt och samverkan med näringslivet, myndigheter, och staden/regionen. Genom att ta en ledande roll som inspiratör och möjliggörare för förändring kommer ReLog att utvecklas till en tydlig ledstjärna för innovation, hållbarhet och kompetensutveckling inom området. Digitalisering är en gemensam nämnare och möjliggörare för många nya behövliga innovativa lösningar och är ett perspektiv som kommer genomsyra arbetet inom ramarna för ReLog.

Externa länkar

ReLog webbsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.