ReLog - en Triple Helix forskningsplattform

Diarienummer 2013-02305
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Initiera en forskningsplattform (ReLog) vid Campus Helsingborg vars syfte är att bedriva, stärka och utveckla tvärvetenskaplig, behovsorienterad och tillämpad forskning inom främst logistik, som bidrar till kompetenshöjning, ny arbetskraft och innovation; och därmed till tillväxt för näringslivet. Tillsammans med myndigheter och näringsliv har ReLog har lyckats erhålla flertalet forskningsprojekt från en rad olika forskningsråd och stiftelser samt att leverera i dessa med kvalité av internationell toppklass.

Resultat och förväntade effekter

Ett tjugotal forskningsprojekt, nya affärsidéer, höjd undervisningskvalitet och ett nytt företag är några av resultaten från den strategiska forskningssatsningen ReLog vid Campus Helsingborg. Baserat på Helsingborgs stads och näringslivets utmaningar har en särskild stark forskarkompetens byggts upp inom digitaliseringen i handel och distribution. ReLog är idag en livskraftig forskargrupp om fem disputerade forskare och fyra doktorander.

Upplägg och genomförande

En tvärvetenskaplig, behovsorienterad och tillämpad forskningsansats utgör själva grunden i ReLog. Därför sker forskningen i projektform tillsammans med berörda myndigheter och näringsliv. Kunskapsspridning och dialog kring näringslivets forskningsbehov är speciellt viktigt för alla forskare i ReLog. Förutom de regelbundna kontakterna med näringslivet i forskningsprojekten, har ReLog forskare även deltagit vid närmre 150 nätverksträffar, juryarbeten, paneldebatt, seminarium, och workshops under projektets gång.

Externa länkar

ReLog webbsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.