Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Reduction of nitrogen discharges in mining processes and mitigating its environmental impact miNing

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för vatten och miljö
Bidrag från Vinnova 5 526 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Syfte och mål

Alla mål och delmål har uppnåtts, dvs. 1) att planera, bygga och driva en bioreaktor för nitratrening av kvävehaltigt lakvatten och avrinning, 2) att studera perkolations- och kvävelakningsförloppen i två konstruerade gråbergsdeponier, 3) ge en bättre förståelse av möjligheterna att använda denitrifiering i gruvdammars anaeroba sediment som passiv reningsmetod och 4) att öka kunskapen om framför allt olika växtarters lämplighet i subarktiska våtmarker för att öka reningspotentialen.

Resultat och förväntade effekter

Som ett resultat av miNing har under 2018 ett fullskaligt bioreaktorsystem installerats i Kiruna för att rena lakvatten från gråbergsdeponier. Övervakning av gråbergsdeponierna visade att lakvattenproduktion från dessa små deponier skedde endast vid snösmältning och tillfällen med hög nederbörd. Kvävereduktionshastigheten som uppmättes i dammsystemen under en 85-dagars sommarperiod var i intervallet 0,05-0,1 mg NO3-N/L/dag. Reningspotentialen av våtmarkerna varierade mellan växtarter och -former och de mest effektiva växtkombinationerna identifierades.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft ett bra upplägg där olika metoder för att rena dräneringsvatten på kväve har undersökts i olika skalor. Den treåriga programtiden (som förlängdes till fyra år) har erbjudit tillräckligt med tid för övervakning och uppföljning. Projektet har genomförts i stort sett som tre doktorandprojekt vilket krävdes för att få en tillräcklig långsiktighet i provtagning och analys. Processförståelsen har gynnats av att doktorander har ägnat sina utbildningar åt att undersöka de olika systemen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-01134

Statistik för sidan