Reduction of nitrogen discharges in mining processes and mitigating its environmental impact miNing

Diarienummer 2014-01134
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för vatten och miljö
Bidrag från Vinnova 5 526 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning - STRIM
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning - våren 2014

Syfte och mål

Syftet med miNing är att utveckla biologiska behandlingsmetoder som framgångsrikt avlägsnar reaktivt kväve från process- och avloppsvatten från gruvdrift för att uppnå gällande nationell och internationell lagstiftning för kvävehalter i omgivande recipienter.

Förväntade effekter och resultat

miNing förväntas leda till behandlingsmetoder av gruvvatten som kan implementeras i fullskala så att kvävehalterna i recipienterna följer nationell och internationell lagstiftning. Behandlingsmetoderna förvantas vara generellt tilllämpliga för gruvverksamhet i nordliga områden med kallt klimat. Då försök genomförs vid LKAB i Kiruna förväntas miNing även bidra till att lösa kväveproblemen vid den gruvanläggningen.

Planerat upplägg och genomförande

I miNing utvecklas en serie av behandlingsmetoder som kan kombineras eller användas oberoende av varandra för att avlägsna kväve från process- och avloppsvatten från gruvdrift. Metoderna består av passiva och halv-passiva behandlingssystem vars drift kräver minimal energiförbrukning. Systemen bygger på aktiviteten hos effektiva mikroorganismsamhällen som omvandlar kväveföreningar till harmlös kvävgas (N2). Systemen kommer att utvärderas i pilotskala vid LKAB´s gruva i Kiruna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.