Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Reduction of nitrogen discharges in mining processes and mitigating its environmental impact miNing

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för vatten och miljö
Bidrag från Vinnova 3 225 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet med miNing är att minska kvävehalterna i avrinningen inom gruvområden så att kvävehalter i recipienter ligger på nivåer som överensstämmer med nationell och internationell lagstiftning. Delprojekten jobbar för att nå detta mål, men slutgiltiga resultat har ännu ej erhållits utan kommer enligt överenskommelse med VINNOVA och gruvbolagen att bli klara under steg 2 (dnr 2014-01134).

Långsiktiga effekter som förväntas

I de flesta delprojekten har inga slutgiltiga resultat framkommit. Data från steg 1 (denna rapport) kommer att utvärderas under projekttiden för steg 2 (dnr 2014-01134). Inom våtmarksdelen kan vi dock redan nu konstatera att a) kvävereduktionspotentialen varierar signifikant mellan olika våtmarksarter och b) den dominerande reduktionsvägen (upptag eller avgång som kvävgas) är artberoende. Dessa resultat är mycket viktiga för designen av framtida våtmarker.

Upplägg och genomförande

mNing är uppdelat i tre delprojekt: 1) Bioreaktorn och gråbergsdeponier, 2) Kvävereduktion i gruvdammar och 3) Våtmarker. Inom varje delprojekt används en forskningsansats som är anpassat till respektive delmål och de naturliga förutsättningarna. Viktiga metoder omfattar laboratorie- och fält- (in situ) studier där målparametrar följs och miljövariabler manipuleras för att nå en optimal kvävereduktion.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2013-03325

Statistik för sidan