Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ReCyCol: Reversibla färgningsprocesser för en hållbar textilindustri

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att kartlägga nuvarande situation inom textilfärgning, och se över möjligheten att underlätta avfärgning för att gynna värdeskapande textilåtervinning. Genom diskussion med åtskilliga aktörer inom textilfärgningsindustrin identifierades flera utmaningar (ytbehandling, infärgning och avfärgning) och möjliga lösningar därtill. Utöver det har en rapport över dagens textilfärgningsindustri skrivits, vilken har fungerat som grund i projektens diskussioner runt nya potentiella lösningar och identifiering av relevanta behov.

Långsiktiga effekter som förväntas

Från diskussioner med intressenter lyftes problematiken och utmaningen med att avlägsna ytbeläggningar fram, vilket gav projektet nytt perspektiv då det inte behandlades i ansökan. Att ta bort ytskikt och ytbehandlingar från textilier är högst relevant för att lyckas med efterföljande avfärgning, och bör därför prioriteras. En annan viktig slutsats är att den proaktiva ambitionen att utveckla en ny infärgningsteknik är i nuläget för långt ifrån den kommersiella marknadens faktiska möjligheter, och behöver mogna i takt med att teknikerna för textilåtervinning utvecklas.

Upplägg och genomförande

Genom en öppen dialog med våra projektpartners, på workshops och industribesök, lyftes flera svårigheter fram, vilket avslöjade en relativt omogen och konservativ färgningsindustri. Som följd flyttades projektets fokus från avfärgning till avlägsnandet av ytbehandlingar, vilket innebar förändringar i både konsortium och strategi. För att utvärdera möjligheten att ändra projektets perspektiv mot ytbehandlingar gjordes några initiala experiment tillsammans med våra partners, vars lyckade utfall ligger till grund för en ny ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04245

Statistik för sidan