RECO LAB (Recovery Lab, Sweden)

Diarienummer 2015-05049
Koordinator NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB - NSVA, Helsingborg
Bidrag från Vinnova 1 970 350 kronor
Projektets löptid december 2015 - maj 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med RECO LAB (Recovery Lab Sweden) är att skapa en fysisk och virtuell miljö där akademi, privata och offentliga aktörer tillsammans kan testa och utveckla tekniker och tjänster inom vatten och matavfall. Målet är en testbädd som är integrerad i ett fullskaligt system med teknik som ligger i absolut framkant och erbjuder utmärkta möjligheter för visualisering, utbildning och beteendestödjande kommunikation. Testbädden ska korta ner vägen från idéstadium till innovation och utveckling av nya kommersiella tjänster och produkter.

Förväntade effekter och resultat

Inom stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg ska RECO LAB s fysiska miljö skapas i direkt anslutning till en toppmodern utvecklingsanläggning. RECO LAB ska erbjuda möjlighet till FoU och test av innovationer från laboratorietester till beteendestödjande kommunikation mot slutanvändare. Så väl insamling som behandling av restflödena kommer att vara i fokus. Testbädden ska stödja framväxten av en innovationskultur av hög internationell standard som kan bidra till utveckling av verksamheter som kan erbjuda hållbara matavfalls- och vattentjänster.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett samverkansprojekt mellan akademi, offentliga och privata aktörer. Genomförandet sker i två faser. I projekteringsfasen utvecklas organisationsstruktur och affärs- och finansieringsmodell för testbädden. Projekteringsunderlag, avtalsunderlag, teknisk specifikation, fördjupad genomförandeplan och kommunikationsstrategi tas fram. I realiseringsfasen byggs och testkörs anläggningen för att sedan vara i full drift vid projektslut 2019.

Externa länkar

Information på Helsingborg stads hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.