Realtidsdatabas inom cancer

Diarienummer 2016-05139
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 1 651 870 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - augusti 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Ta fram en skalbar modell för kliniska realtidsdata på cancerområdet för användning vid patientmötet, kvalitetsuppföljning, forskning och utveckling. Särskild vikt läggs vid att utveckla användarvänliga modullösningar för registrering och uppföljning av onkologiska behandlingar och molekylärpatologiska data som kan anpassas till diagnosspecifika behov. Förankra modellen, organisationen och genomförandet för att effektivt kunna genomföra en stegvis nationell implementering.

Förväntade effekter och resultat

Tillgång till strukturerade data från onkologisk vård är en viktig begränsande faktor för klinisk cancerforskning i allmänhet samt för realisering av värden i pågående biobankssatsningar såsom SweLife Nationella Kohorter. Strukturerade data i kombination med visualiseringsverktyg kan även effektivisera den enskilda klinikerns patientmöte. Ett framgångsrikt genomförande kan därför skapa värde för akademi, industri såväl som sjukvårdshuvudmän.

Planerat upplägg och genomförande

Ett förslag för nationellt införande av patientöversikter skickas till SWElife programkontor, styrelsen och referensgruppen (2016). Referensgruppen definieras och bestå av olika representanter (onkologichefer, SOF, SKL, patientorganisationer, LIF, SWElife,etc.). Vid positivt utfall av förprojektet planeras implementering kunna påbörjas hösten 2017 och löper över 2-3 år.1 år: generiska modullösningen, grundläggande integrationer, inloggning och koppling till folkbokföringen, samt presentationsvyer. 2-3 år: implementering av diagnosspecifikt innehåll.

Externa länkar

www.swelife.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.