Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Project BASE - Brunnshög Automated Sustainable Electromobility

Diarienummer
Koordinator Lunds kommun - Lunds kommun Kommunkontoret
Bidrag från Vinnova 264 000 kronor
Projektets löptid augusti 2022 - oktober 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Det övergripande syftet var att främja en hållbar stadsutveckling och Lunds kommuns mål för klimatneutralitet 2030 med minskad privatbilism, genom att utforska hur autonoma delade transporttjänster skulle kunna vara en del i ett hållbart mobilitetssystem. Projektets delmål var en samverkansplattform för genomförande, dokumenterade användarfall med övergripande beskrivning av tekniska, affärsmässiga och användarmässiga överväganden samt ansökan om finansiering för genomförande Projektet fick inte ihop en konstellation att genomföra en pilot med, men många lärdomar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet sammanförde aktörer som normalt konkurrerar, och ökade kunskapsnivån om nivå 4 autonomi i olika format och dess betydelse för stadsplaneringen och kollektivtrafiken. Lärdomarna kring svårigheten att få med sig olika samhällsaktörer, kommer underlätta framtida arbete med denna typ av systemförändring. Samhällsaktörernas respektive befintliga uppdrag, behovet av målkoordinering samt behovet att öka förståelsen för autonoma fordons inverkan på ett hållbart mobilitetssystem är de hinder som identifierats och fortsatt behöver förändras eller överkommas.

Upplägg och genomförande

Projektet planerades utifrån ett handfast genomförande av kunskapsinhämtning, konceptualisering och återkoppling från invånare, företag och forskare. Tyvärr fastnade projektet i de befintliga aktörsrollerna och maktstrukturerna, och underskattade den rådande aktörspolitiken. En lärdom är att projektet borde ha bäddat mer bland samhällsaktörerna innan genomförandet för att undvika detta. Det kunde gjorts genom att jobba på flera politiska plan parallellt, för att inte fastna vid enskilda personers påverkan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 februari 2024

Diarienummer 2022-01741

Statistik för sidan