Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Produktion av varmvatten för hygienändamål av gråvatten från badrum

Diarienummer
Koordinator GRAYTEC AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet och målsättning med projektet har varit att lyfta problematiken med att återvinna gråvatten för olika ändamål ur ett regulatoriskt perspektiv. Vi ville också skapa en arbetsplan på hur detta arbete ska drivas fortsättningsvis. Resultatet har varit mycket positivt. Vi har gemensamt med SIS, RISE och Chalmers presenterat en plan på hur vi ska, tillsammans med myndigheter och industrin, samarbeta för att 1) öka förståelsen för problematiken och 2) hur ett sådant strategiskt arbete ska utföras.

Långsiktiga effekter som förväntas

SIS har erbjudit sig att vara den organisation där detta arbete ska samordnas under. Detta öppnar för stora möjligheter att involvera alla i en neutral miljö, oavsett ekonomiska eller andra intressen. Projektet har gett oss en djup förståelse för att det finns en brist på kunskap, men ett stort intresse av att delta i detta arbete från alla berörda myndigheter och företag. Det finns ett genuint intresse från myndigheter och industrin i Sverige att öppna upp reglerna på ett kontrollerat sätt och bli världsledande på grå/spillvattenåtervinning i stadsmiljö.

Upplägg och genomförande

Genom möten främst web-baserade har aktörerna arbetat med tre uppgifter; Workshop agreement, artiklar för att väcka intresse hos beslutsfattare och planerat vägen framåt. Gruppen har funnit svårigheter att definiera användarområde/kvalitetsnivåer för renat gråvatten. De i sig föranleder beslut på myndighetsnivå vilken väg att ta. De finns både för och nackdelar, att omformulera och skapa nya regler runt vad i PBL är att beteckna som övrigt vatten alt. varmvatten. Vår grupp ser i detta en stor källa till innovation och utveckling med vinster inom hållbarhet och vattenförsörjning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03409

Statistik för sidan