Producentansvar i circulära flöden inom textil- och modebranschen

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Borås - Science Park Borås
Bidrag från Vinnova 475 000 kronor
Projektets löptid juli 2019 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Övergripande målet är att bidra till att producentansvar harmoniserar med hållbar cirkulär ekonomi och värdeskapande i textila värdekedjor så att kommersiella möjligheter för materialåtervinning skapas. Sverige ska införa producentansvar för textil. En förutsättning för att detta ska bidra till omställningen till en hållbar cirkulär ekonomi är att berörda branscher verkar för samsyn kring utmaningarna. Verktyg behövs så företag kan agera rätt utifrån resurseffektivitet och värdeskapande. Konsumenterna har en viktig roll i hur textilier tas vidare i cirkulära värdekedjan.

Förväntade effekter och resultat

Konkreta resultat för del 1 är 3-4 scenarioutkast för producentansvar i cirkulära textilflöden, plan för utveckling av minst ett scenario, delar av företagens verktygslåda identifierade samt plan för omvärldsbevakning i nationell och internationell kontext. I del 2 tas resultaten vidare med sikte på verktygslåda för företag och guide för konsumenter. Effekten av ett lyckat projekt blir förbättrad resurseffektivitet genom minskad mängd textilavfall och ökat återbruk/återvinning. Det kommer också att bidra till fler affärsmodeller och företag med grund i cirkulär ekonomi.

Planerat upplägg och genomförande

Första etappen delas upp i 4 arbetspaket med leverabler som utgör utgångspunkt för etapp 2: WP1 - Sammanställa och utvärdera relevanta initiativ avseende informationsinnehåll och transparens i cirkulära flöden. WP2 Omvärldsbevakning, följa utvecklingen i frågan, undersöka lösningar från andra branscher samt knyta intressenter till eventuell etapp 2 WP3 - Scenarion & Verktygslåda, Skissa fram scenarion, analysera vilket/vilka scenarios att utveckla i etapp 2 samt identifiera verktygslådans delar. WP4 Projektledning, sammanställer planen för etapp 2.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 januari 2020

Diarienummer 2019-02431

Statistik för sidan