Processoptimering av skumglasproduktion

Diarienummer 2013-03379
Koordinator Glafo AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att öka förståelsen av skumglasprocessen så att tillverkningen av skumglas kan optimeras. Det har uppnåtts genom att en ny teknik för att produceras skumglas i laboratorieskala tagits fram som efterliknar den industriella tillverkningsprocessen. även en analysteknik för att bestämma den viktiga produktparametern porositet hos skumglas har utvecklats. Därmed har olika råvaror men även variationer i process parametrar som tid och temperatur undersökts vilket har gett ökad förståelse av tillverkningsprocessen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har gjort att Hasopor erhållit nya kunskaper och insikt om hur man på ett bra sätt planerar och genomför försök i produktionen. Resultaten från laboratorieförsök har implementerats i produktionen och resulterat i en jämnare produktions kvalitet, förbättrad hållfastheten hos produkten och att ett nytt råmaterial introducerats i produktionen. Dessa resultat gjorde det möjligt att investera i en ny ugn och därmed öka produktionskapaciteten. Med en stabilare produktion finns det nu förutsättningar för att kunna differentiera produktionen.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära samarbete mellan Hasopor och Glafo. Försök har gjorts först i laboratorieskala och därefter har de relevanta resultaten tillämpats i produktionen. Samma råvaror har använts vid laboratorieförsöken som vid industriell produktion vilket underlättat implementering av resultaten. Regelbundna möten har genomförts där resultat och fortsättning diskuterats gemensamt. Mötena har ofta varit online möten där dokument delats vilket underlättat diskussionerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.