Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Processoptimering av glasbruk med AI

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB,Borås
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram ett flödesschema för dagens process och bryta ner detta i beståndsdelar samt att möjliggöra ett fortsättningsprojekt. Av flödesschemat ska de variabler som påverkar kvalitén på glasmassan och metoder för att mäta och påverka dessa tas fram. Resultaten ska analyseras med hjälp av Artificiell Intelligens (AI). I förstudien har detta initierats och en större datamängd behöver samlas in för att kunna göra en noggrann analys. Projektet lyckades med dessa aktiviteter.

Resultat och förväntade effekter

Projektens resultat förväntas inspirera och leda till fler förbättringar och förståelse inför fortsättning i processoptimeringen av glasbruk. De stora effekterna är ett noggrannare arbete med projektfortsättningen genom att bland annat sprida kunskap om projektet och om AI i allmänhet. Vilken teknik som fungerar med den äldre analysutrustning som finns på plats på glasbruken. Även vikten av att installation av ny mätutrustning och att sammanställa data i ett system.

Upplägg och genomförande

Projektet startade med att skapa en gemenskap mellan företag samtidigt som kunskap i glasspecifik hantering spreds. Detta hade en god effekt och skapade ett samarbete mellan de olika organisationerna. Mätning av nya variabler inleddes med installation av ny utrustning. Svårigheter med installation i varm miljö är begränsad och installation begränsas till perioder då ugnar tempereras ner för degelbyte. Data samlades in manuellt och bör automatiseras i så stor utsträckning som möjligt i ett fortsättningsprojekt. Dataanalys har gjort men bör ges mer tid i ett fortsättningsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 september 2018

Diarienummer 2018-02784

Statistik för sidan