Prestandabaserad ATM

Diarienummer
Koordinator AVTECH SWEDEN AB (PUBL) - AVTECH Sweden AB
Bidrag från Vinnova 2 452 800 kronor
Projektets löptid maj 2012 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att genom utökade FoU insatser lyfta tidigare förförståelse om området och positionera kunskap och produkter för att fylla ett identifierat komersiellt behov. Detta har mycket väl uppfyllts genom Vinnovastödet. Företaget har trots genomgången företagsrekonstruktion kunnat genomdriva forskningen med befintlig och nyrekryterad personal och positionerat kunskapen och produkterna hos ett flertal stora internationella aktörer vilka vid projektets slut förväntas leda vidare i komersiell implementering.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna var att genom att växa företagets forskningsbas skapa ett forskningsresultat och en prototyp som skall ha direkta komersiella avnämare internationellt och som skall kunna produktifieras. Under projektets gång har forskningsresultaten givit upphov till nya frågor och svar för behoven och utformningar av det prototypsystem som tagits i drift och validerats på en internationell marknad. Delar av denna prototyp har redan i detta stadium produktiferats och används i internationella komersiella avtal varpå andra ingår i en fortsatt forskningssatsning.

Upplägg och genomförande

Genom strategisk rekrytering, basforskning, utveckling av nya forskningsplattformar parallellt med exploatering av state of the art forskningsplattformar har egen forskning och efterföljande prototyp testats mot komersiell marknad, framförallt Dubai och Storbritannien. Resultatet har även inkluderats i en internationell FN samarbetsgruppering i forskningsområdet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00536

Statistik för sidan